ABC sprawnej ewakuacji

ABC sprawnej ewakuacji

Przeprowadzając ewakuację, każdy szczegół ma ogromne znaczenie. Aby rozpocząć ewakuację, należy wskazać kierunek i sposób opuszczana zagrożonych miejsc w takiej formie, aby wszyscy zrozumieli konieczność natychmiastowego opuszczenia obiektu.

Do podstawowych zasad ewakuacyjnych w momencie wystąpienia zagrożenia, należy bezwzględne podporządkowanie się wydawanym poleceniom osoby kierującej ewakuacją. Do momentu przybycia jednostek straży pożarnej, osoba ta zobowiązana jest do prowadzenia ewakuacji.

Osoby niebiorące udziału w akcji ratowniczej powinny wydostawać się z budynku najkrótszą drogą ewakuacyjną poza strefy objęte pożarem lub bezpośrednio na zewnątrz.

Plan ewakuacyjny- organizacja ewakuacji

Osoby biorące udział w ewakuacji, niezależnie od zakresu ich działań, powinny realizować poniższe zasady:

 • Najważniejsze jest ratowanie ludzkiego życia, dlatego też ewakuację rozpoczynamy od pomieszczeń, w których powstał pożar, lub które są na drodze rozprzestrzeniającego się pożaru i z których wyjście może zostać odcięte przez ogień, dym lub inne zagrożenia.
 • Wykluczone jest korzystanie z wind w celach ewakuacyjnych. W tym celu należy wykorzystać klatkę schodową.

Zasady ewakuacji podczas pożaru w szkole lub innym miejscu publicznym:

 1. Jeśli możemy swobodnie wyjść z pomieszczenia, należy wyłączyć urządzenia elektryczne, zamknąć okna orz zabrać rzeczy osobiste telefon, klucze, dokumenty. Możliwe jest również zabranie rzeczy niewpływających na ewakuację, takich jak laptop czy tablet. Po wyjściu należy zamknąć drzwi, bez użycia klucza. 
 2. Należy bezwzględnie przeciwdziałać panice wśród uczestników ewakuacji, w takim stopniu, jakim jest to możliwe, wzywając do zachowania spokoju oraz informując o możliwych drogach ewakuacji. Otoczyć opieką osoby potrzebujące pomocy.
 3. O kolejności wyprowadzania osób decyduje indywidualna sytuacja, zależna od miejsca wybuchu pożaru czy usytuowania pomieszczeń.
 4. W sytuacji odcięcia dróg ruchu dla osób lub grup należy przy pomocy osób lub bezpośrednio powiadomić kierującego akcją.
 5. Jeśli droga z piętra podczas ewakuacji została zablokowana, koniecznie należy udać się do miejsc najbardziej oddalonych od źródła pożaru i w miarę możliwości i środku starać się poinformować kierujących akcją o sytuacji, poprzez machanie rękami w oknie lub wybierając numer 112 lub 998. Jeśli warunki są sprzyjające, osoby zablokowane na parterze mogą ewakuować się poprzez okna.
 6. Przemieszczając się w pomieszczeniach zadymionych konieczne jest przyjmowanie pozycji pochylonych, tak aby drogi oddechowe znajdowały się jak najniżej. Można zabezpieczać je poprzez przytykanie mokrego ręcznika lub materiału bezpośrednio do dróg oddechowych. Wychodząc przez zadymione odcinki pomieszczeń podczas ewakuacji należy poruszać się wzdłuż ścian, aby nie stracić orientacji. 
 7. Bezwzględnie nie otwierać drzwi w pomieszczeniach objętych pożarem, ponieważ zastosowanie dopływu powietrza spowoduje dalsze rozprzestrzenienie się ognia. Jeśli jednak nie mamy pewności co do toczącego się wewnątrz pożaru, należy zrobić to w sposób ostrożny i natychmiastowo schować się za ościeżnicą.
 8. Podczas ewakuacji stosować się do znaków drogi ewakuacji i w możliwie najprostszy sposób kierować się do miejsca zbiórki zlokalizowanego na zewnątrz budynku.
 9. Po zakończeniu ewakuacji należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie osoby opuściły budynek objęty zagrożeniem. Przy podejrzeniu niezgodności liczby osób należy zgłosić ten fakt jednostkom ratowniczym i ponownie przeprowadzić sprawdzanie pomieszczeń i ewakuację.

Oznaczenia ewakuacyjne- znaki, droga ewakuacyjna

Kierunek ewakuacji określany jest przez znaki ewakuacyjne rozmieszczone w drogach prowadzących do wyjść ewakuacyjnych na zewnątrz obiektu. Znaki drogi ewakuacyjnej służą do informowania osób, które znalazły się w niebezpieczeństwie, o procedurze ewakuacji, kierunku opuszczania budynku oraz miejscu zbiórki na zewnątrz.

Są one jasno oznaczone i stanowią podstawę w zakresie zasad ewakuacji. Droga ewakuacyjna powinna być znana osobom przebywającym w budynku w sposób regularny. Prawidłowo oznaczona wskazuje minimum jedno miejsce, z którego widoczny jest kierunek dalszej ewakuacji. 

Znaki ewakuacyjne to znaki zapewniające informacje wizualne o przebiegu drogi ewakuacji, widocznej zarówno przy świetle dziennym, sztucznym jak również jej braku. Dodatkowo niezwykle ważne jest umiejscowienia oznakowania w miejscach widocznych, również z numerami telefonów alarmowych i instrukcji postępowania na wypadek wystąpienia pożaru.

Drogi ewakuacyjne i miejsce zbiórki

Drogi ewakuacyjne dzielone są na poziomie (hole, korytarze itd) oraz pionowe (schody i pochylnie). Dzielą się one na trzy rodzaje- przejścia ewakuacyjne, dojścia ewakuacyjne i wyjścia ewakuacyjne.

Szerokość poziomych dróg powinna wynosić około 0,6m na 100 osób w jednej kondygnacji, jednak nie może być ona mniejsza niż 1,4 m. Może zostać ona zmniejszona do 1,2 m2, jeśli przeznaczona jest do ewakuacji mniej niż 20 osób. Korytarze będące drogami ewakuacyjnymi powinny być podzielone na odcinki nie dłuższe niż 50 m, z zastosowaniem przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innymi urządzeniami zapobiegającymi roznoszeniu się dymu.


Miejsce zbiórki powinno zostać zlokalizowane na zewnątrz budynku w miejscu bezpiecznym, tak aby pracownicy wychodzący różnymi wyjściami ewakuacyjnymi zebrali się w jednym miejscu. Powinno być ono również oznaczone znakiem ewakuacyjnym Miejsce zbiórki do ewakuacji.

Zasady bezpieczeństwa podczas ewakuacji

Podczas przeprowadzania ewakuacji warto zadbać o możliwie najlepszą organizację oraz skuteczne realizowanie założeń ratowania życia ludzkiego, wykorzystując w tym celu drogi ewakuacyjne i stosując się do ogólnych zasad bezpieczeństwa. 

Zobacz również wpisy

Znaki i oznaczenia parkingowe

Według definicji, parking stanowi wyznaczone miejsce umożliwiające pozostawienie (zaparkowanie) pojazdu mechanicznego na określony czas. W zależności od uregulowań prawnych i zasad ruchu drogowego, parking może być darmowy lub płatny.

Zobacz produkty

Tabliczka drogowa T-1a

Tabliczka drogowa T-1a

Tabliczka drogowa..

92,25PLN Cena netto: 75,00PLN

Tabliczka drogowa T-22

Tabliczka drogowa T-22

Tabliczka drogo..

92,25PLN Cena netto: 75,00PLN

Tabliczka drogowa T-25b

Tabliczka drogowa T-25b

Tabliczka drogo..

92,25PLN Cena netto: 75,00PLN